Zarząd EZO S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 266565) zawiadamia o zwołaniu na dzień 28 grudnia 2022r. godzina 12:00 w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Lindleya 14A lok. 7, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Wybór komisji skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przyjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 z dnia 2 marca 2015r. w sprawie (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki EZO S.A., (ii) emisji obligacji zamiennych na akcje serii H, (iii) wyłączenia prawa poboru, (iv) zmiany statutu spółki, poprzez zmianę § 2 ust. 5 i ust. 12 oraz § 3 ust.1 tej uchwały oraz upoważnienia Zarządu Spółki do wykonania tak podjętej uchwały.
  7. Zamknięcie obrad.

Załączniki: